Neke olakšice su u pojedinim zemljama u međuvremenu prestale da važe, a one u vezi sa vezi sa obaveznim vremenom upravljanja, odmora i prekida vožnje iz Direktive EU 561/2006 oročene su uglavnom do 31.05.2020. i još nema potpunijih informacija o eventualnom produženju. Pregled olakšica po zemljama možete preuzeti ovde.

Imajući u vidu da u jednom delu članica EU zbog praznika sledi produženi vikend, moguće je da informacije o ukidanju važećih olakšica ne budu publikovane na vreme ili sa zakašnjenjem. Molimo da nam se u slučaju nedoumica obratite.

EXPO CONSULTING SERVICES - NIGHT BUS

Nemačka:

Vremena upravljanja, odmora i prekida vožnje

Olakšice od 18.03.2020. (Cirkular StV 13 / 7376.5, obnovljen 17.04.) sa sledećim odstupanjima

  1. Dnevno vreme upravljanja može se najviše pet puta tokom jedne sedmice produžiti na 10 sati; Sedmični maksimum od 56 sati upravljanja, odnosno 90 sati u dve sedmice zaredom ostaje na snazi!

  2. Vozač može dva puta zaredom koristiti skraćeni sedmični odmor, pod uslovom da uzastopce tokom 4 naredne nedelje koristi sedmične odmore, od kojih dva moraju biti puna sedmična odmora. Ukoliko je vozač dva puta koristio skraćeni sedmični odmor, obavezan je da naredni odmor koristi pre narednog sedmičnog odmora.

 

se odnose isključivo na vozače koji prevoze

 

Ovi izuzeci se odobravaju samo u slučajevima kada se time ne narušava bezbednost saobraćaja, a poslodavac je dužan da se uveri da je vozač u mogućnosti da obavi planiranu vožnju. Kontrolni organi u SR Nemačkoj pojačano kontrolišu da li su ispunjeni uslovi iz cirkularnog dopisa. 

Ove olakšice važe zaključno sa 31.05.2020. godine. 

 

Kabotaža

Privremena mogućnost da prevoznici iz drugih članica EU obavljaju kabotažu na teritoriji SR Nemačkedo daljeg je na zahtev nemačkih prevoznika suspendovana. U Nemačkoj su na snazi uobičajena pravila u pogledu obavljanja unutrašnjeg transporta.

 

Zabrana vožnje nedeljom i praznikom

Imajući u vidu da su zabrane vožnje nedeljom, praznicima i za vreme školskih raspusta u nadležnosti saveznih pokrajina, predlažemo da prethodno proverite da li izuzetek od zabrane važi na celoj ruti.

 

Izuzetak od zabrane vožnje nedeljom i praznikom prestaje da važi:

 

30.05. – Donja Saksonija

31.05. – Saksonija

01.06. – Bavarska, Berlin, Tiringija i Bremen

24.06. – Hamburg

30.06. – Baden-Virtemberg, Hesen, Šlezvig-Holšajn, Meklenburg-Pomeranija

30.08. – Rajnland-Pfalc

31.08. – Saksonija-Anhalt, Severna Rajna-Vestfalija

30.09. – Brandenburg

do daljeg – Zarland

 
 
 
 

Austrija:

Vremena upravljanja, odmora i prekida vožnje

Odredbe iz članova 6 – 9. Direktive EU 561/2006 koje se odnose na vremena upravljanja, odmora i prekida vožnje su na teritoriji Republike Austrije stavljene van snage počev od 16.03.2020. delimično su izmenjene 11.04.2020 i zaključno sa 31.05.2020 važe sledeći izuzeci:

Na teritoriji Austrije nije precizirana vrsta transporta i izuzeci se izričito odnose i na međunarodni teretni transport. 

 

Zabrana vožnje nedeljom i praznikom

Na osnovu Uredbe od 17.05.2020. na teritoriji Austrije ponovo važe uobičajene zabrane vožnje nedeljom za sve vrste transporta.

 

 

Za informacije u vezi sa izuzecima predviđenim AETR sporazumom preporučujemo informaciju i detaljna uputstva našeg partnera KANCELARIJE IVANOVIĆ.

 

Vaš EXPO TIM